Aero Point

H.ISE850 H.SMD860 H.GRE810 H.SAJ870 H.CHN800

Chemically sharpened

H.SDE194 H.SDE199 H.AKS101 H.CHK128 H.AKK106 H.KIT159 H.KRE153 H.SNK205
H.KKS158 H.HBR289 H.UMT219 H.YMM220 H.CNT119 H.ISE145 H.FKS130 H.KAJ157
H.KAJ156 H.SNA201 H.SNA202 H.SDE180 H.IZU150 H.KAZ162 H.AIG104 H.KHS164
H.KTS154 H.KTS203 H.HRS140 H.MRS171 H.MRS172 H.MRS173 H.MRS174 H.CHN121
H.CHN122 H.CHN124 H.BIL288 K-1 Carp M-1 Carp H-1 Carp W-1 Carp H.LBT571
H.BEK562 H.BST563 H.MUT183 H.CRL186 H.CRL187 H.MAG188